Tijdlijn Sportpark Winkel / Nieuwe Niedorp

Memo vanuit de gemeente Hollands Kroon aan het college rondom de tijdlijn Sportpark Niedorp / Winkel

Op 20 november 2023 is in het programmaoverleg Leefbaarheid het toekomstig sportpark Winkel / Nieuwe Niedorp besproken. Het doel van het memo is het beschrijven van de conclusies van het programmaoverleg, het bevestigen van de overtuiging in het programmaoverleg en het schetsen van de processtappen die nodig zijn om tot een breed gedragen standpunt. Dit resulteert in een verwacht tijdspad waarin de ontwikkelingen en ambities van de gemeente en de initiatiefnemers samenkomen.

Samenvatting programmaoverleg 20 november 2023

De plannen voor het sportpark in Winkel/Nieuwe-Niedorp nemen wij mee in de integrale afweging van alle gemeentelijke ontwikkelingen binnen deze hoofdkern en omgeving. Een los traject voor het sportpark is daarom niet wenselijk. De plannen zijn onderdeel van de dorpsagenda Winkel/Nieuwe-Niedorp. Belangrijk aandachtspunt daarin is om te laten zien welke meerwaarde het bundelen van de sportvoorzieningen heeft. Een vervolgstap is het formuleren van de gezamenlijke ambitie in een programma van eisen. Daarna kijken wij naar een haalbaarheidsstudie binnen de opgestelde eisen.

1. Welke gemeentelijke ontwikkelingen en ambities hebben invloed op de plannen van het
sportpark?

Dorpsagenda Winkel/Nieuwe Niedorp
In de eerste helft van 2024 doorloopt Gebiedsregie het proces om te komen tot een Dorpsagenda voor Den Oever, Anna Paulowna en Nieuwe-Niedorp/Winkel. Aannemelijk is dat er een gezamenlijke agenda komt voor Winkel én Nieuwe Niedorp, hierover gaat team Gebiedsregie begin dit jaar in gesprek.

Team Gebiedsregie is aan het inventariseren wat er nodig is om tot de vaststelling van een dorpsagenda te komen en heeft hier eind 2023 nog ambtelijke afstemming over. In Q1 2024 wil het team concreet in beeld hebben en in Q2 dit proces doorlopen.

In de dorpsagenda van Nieuwe-Niedorp/Winkel en omgeving laten wij inwoners meedenken over de maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken die er in dit gebied spelen. Hoe de participatie concreet gaat plaatsvinden moet nog worden vormgegeven door team gebiedsregie en hier hopen wij in Q1 2024 meer duidelijkheid in te hebben. Team Gebiedsregie zal in januari 2024 een uitvraag doen bij partijen met een opdrachtomschrijving.

Onderzoek toekomstbestendige sportinfrastructuur en ontmoetingsplekken
In de kadernota en begroting 2024 zijn speerpunten geformuleerd om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van onze (sport)infrastructuur en toekomstbestendige plekken voor ontmoeten. Onder toekomstbestendigheid vallen diverse elementen, zo kan gedacht worden aan bestuurskracht,
financieel overzicht, draagvlak, vrijwilligers, doelgroep en de staat van het gebouw.

Verkeerskundig onderzoek
De ons bekende plannen bij de verschillende partijen genereren veel verkeersdruk op de bestaande wegen. Onderzocht moet worden hoe dit opgelost kan worden. De beoogde doorlooptijd van een verdiepend verkeerskundig onderzoek is een half jaar, vanaf januari 2024. Dit is inclusief de voorbereiding op een aanbesteding die hiervoor plaats moet vinden. Team Gebiedsregie geeft aan dat de dorpsagenda gelijktijdig kan plaatsvinden met een verkeerskundig onderzoek. De mogelijke ontwikkelingen die uit de dorpsagenda komen kunnen wij onderzoeken met betrekking tot eventuele verkeersbelemmeringen.

2. Verwacht tijdspad
In deze memo schetsen wij het verwachte tijdspad wat nodig is om in de praktijk uitvoering te geven aan de besloten koers. Wanneer zetten we welke stappen en wat wordt daarbij verwacht van de initiatiefnemers en de gemeente?

1. Q1 2024
Bepalen van het proces
Met het totale beeld van vraagstukken die er zijn is het belangrijk om samen met de regiegroep nogmaals het probleem te valideren. Met afstemming tussen de regiegroep en gemeente zorgen we ervoor dat deze planning vanuit beide kanten goed op elkaar aansluit. Voor de dorpsagenda Nieuwe-Niedorp/Winkel zorgt team Gebiedsregie in Q1 voor duidelijkheid over het proces.

2. Q2 2024
Doorlopen van het proces
Door het herformuleren van de planning en de gezamenlijke ambitie zorgen wij ervoor dat het proces van het sportpark en haar initiatiefnemers onderdeel is van het proces in de dorpsagenda. Het is wenselijk dat de regiegroep als stakeholder (gelijk aan andere stakeholders) nauw betrokken wordt bij de opzet van de dorpsagenda.

3. Q3 en Q4 2024
Concretisering van de haalbaarheid
Vervolgens stellen we een programma van eisen op. De volgende stap is een haalbaarheidsstudie naar het sportpark Nieuwe-Niedorp/Winkel. Belangrijk dat de haalbaarheidsstudie qua planning in de pas loopt met de andere onderdelen van de dorpsagenda.